İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İŞL M102 İşletme Yönetimi ve Uygulamaları (3+0)
İşletme yönetimi kavramı, yönetim sistemleri ve ilgili olduğu dış çevre, işletmenin kuruluşu, yönetimin yapısı, yönetimin temel fonksiyonları, üretim, pazarlama, planlama, finansman, diğer güncel konular ve insan kaynakları yönetimi.

İŞL M109 Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi (3+0)
İşletme, girişimcilik ve yönetim kavramları, girişimciliğin temelleri ve gelişimi, ekonomik kalkınmada girişimciliğin rolü, girişimcilik türleri, girişimci özellikleri, kadın girişimci, dünya girişimcilik endeksleri ve yorumlanması, iş fikri alanlarının analizi, iş fikri kaynakları ve iş fikri bulma teknikleri, yaratıcılık, yenilik, pazarlama, üretim ve yönetim planları, aile işletmeleri ve girişimcilik konularının önemi.

İŞL M112 Pazarlama Yönetimi ve Taktikleri (3+0)
Pazarlama ve pazarlama yönetimi kavramları, pazarlama planlaması, pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, endüstriyel pazarlama ve alıcı davranışları, pazar analizi, talep tahmini, pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, ürün planlama ve geliştirme, işletmelerde fiyat ve fiyat politikaları, pazarlama kanalları ve fiziksel dağıtım, perakendecilik ve toptancılık, tutundurma kararları, kişisel satış ve satış yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama, pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar.

İŞL M113 Küresel Pazarlama (3+0)
Küresel pazarlama kavramı, uluslararası pazarlama, küresel ekonomik çevre, küresel ticari çevre, sosyal ve kültürel çevre, küresel bilgi sistemleri ve piyasa araştırmaları, ürün kararları, fiyatlama kararları, küresel pazarlama kanalları ve fiziki dağıtım, küresel pazarlama iletişim kararları, küresel pazarlamanın liderliği, organizasyonu ve kontrol edilmesi.

İŞL M114 Tüketici Davranış Analizi (3+0)
Tüketici davranışının tanımlanması, tüketici, müşteri, ticari müşteri kavramları, tüketici satın alma modeli, pazarlama karması elemanları, psikolojik etkiler, sosyo-kültürel etkiler ve tüketici satın alma karar süreci, konu ile ilgili araştırma ve örnekler.

İŞL M117 Sosyal Medya Pazarlaması (3+0)
Sosyal medyada içerik yaratmak ve ifade geliştirmek, sosyal medya pazarı için temel bir sosyal medya, haber üretimi, eleştiri, katılım, anekdotlar, sosyal medya mecraları, sosyal medya ölçümleri, sosyal medya etkinliği, sosyal medya yönetimi.

İŞL M120 Marka Yönetimi (3+0)
Marka, marka değeri, marka yönetimi, marka tanınırlılığı, marka hatırlanırlılığı, marka imajı, marka sadakati.

İŞL M121 Finansal Yönetimde Güncel Gelişmeler (3+0)
Kur riskinin yönetilmesi, global piyasalardaki risk ölçülmesi, döviz piyasası işlemleri, emtia piyasası işlemleri(altın-gümüş-petrol), faiz-parite ilişkisi, piyasalar arası analiz, ulusal ve uluslararası Merkez Bankalarının rezerv çeşitlendirmeleri ve fiyatlara etkisi; örnek olay uygulamaları.

İŞL M105 Sermaye Piyasaları (3+0)
Piyasalar arasında kısa, orta ve uzun vadeli sermaye akımlarının incelenmesi, fon talep edenler ve mali yatırımcılar açısından en uygun koşullu piyasaların bulunması, enflâsyon, kurlar ve faiz oranları arasındaki paritelerin incelenmesi, kur ve ülke riski konularında alınabilecek önlemlerin incelenmesi, başlıca mali kurumların tanıtılması.

İŞL M107 Uluslararası Muhasebe (3+0)
Ülkelerdeki farklı muhasebe uygulamaları hem uluslararası faaliyette bulunan işletmeler hem yatırımcılar hem de muhasebeciler için sorun yaratmakta ve uluslararası boyutta standartlaşma gereksinimi doğurmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarını anlayabilmesi amacıyla finansal tabloların hazırlanması ve sunulması esaslarına ilişkin kavramsal çerçeve ele alınacaktır. Stoklar, nakit akış tablosu, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının ilk uygulamaları.

İŞL M122 İhtisas Muhasebesi (3+0)
Banka, sigorta, inşaat, turizm gibi özellik taşıyan alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebe uygulamaları.

İŞL M111 Üretim Yönetimi ve Proses Kontrol (3+0)
İşletmenin politikalarına göre kapasite ve talep dengesini optimum kılabilmek amacıyla üretim planlarının hazırlanması ve üretim faaliyetleri, ana üretim çizelgelemesi, dağıtım ihtiyaç planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, malzeme kaynak planlaması, kapasite ihtiyaç planlaması, üretim faaliyet kontrolü ve performans ölçümlemesi, üretim sistemleri, üretim yönetimi kararları, üretim teknolojileri ve teknoloji seçimi, fabrika düzeni ve makine-ekipman yerleştirme, montaj hattı dengelemesi, kapasite planlaması, lojistik, toplam kalite yönetimi, depo yönetimi.

İŞL M123 İnsan Kaynakları Uygulamaları (3+0)
İnsan kaynakları biriminin planlaması, personel seçimi ve istihdamı, personel eğitimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışan etkinliği, kariyer geliştirme, performans değerlendirmesi, motivasyon, iletişim, ücret politikaları.

İŞL M124 Karar Verme Yöntemleri (3+0)
Karar verme problemleri, karar verme süreci, fayda teorisi, belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme, sayısal karar verme, oyun teorisi, bilgisayar destekli karar verme, bilgisayar destekli problem çözme, ve simülasyon.

İŞL M106 Ticari İşletme Hukuku (3+0)
Ticarî işletme kavramı, ticari işletme ile ilgili konular, tacir, ticarî işletme türleri, faiz, ticarî iş tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticarî defterler ve carî hesap, yeni Türk Ticaret Kanununun açıklanması.

İŞL Y125 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I (3+0)
Bilimin tanımı, bilimsel araştırmanın tanımı, paradigma, teori, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel rapor hazırlama ve araştırma projesi hazırlanması.

İŞL T101 Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri (3+0)
Gümrük Kanunu ve Gümrükle İlgili Kavramlar, Gümrük Teşkilatı ve Birimleri, Gümrük Belgeleri ve Uygulamaları, Gümrük Rejimleri: Transit, Dahilde İşleme, Antrepo ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri, Gümrük Rejimleri: Geçici İthalat, Hariçte İşleme, Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat Rejimi, Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergiler, Eşyanın Gümrüğe Sunumu ve Beyan Çeşitleri, Gümrük Müşavirliği Ve Müşavir Yardımcılığı Mevzuatı.

İŞL T102 Dış Ticaret İşlemleri (3+0)
Dış Ticaret Kavramları, Dış Ticaret Bağlantıları, Bakanlıklarda Dış Ticaret İşlemleri, Diğer Kuruluş İşlemleri, Gümrük Belgeleri, İhracatçı Birlikleri ve Devlet Yardımları, Oda ve Borsa İşlemleri, Sigorta Kuruluşları İşlemleri.

İŞL T103 Uluslararası İktisat (3+0)
Küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası ekonomik kurumlar tabanına dayalı uluslararası ekonomik ilişkilerin incelenmesi, uluslararası ticaret ve finansın dünya ekonomisindeki rolü, uluslararası ekonominin tüketiciler, ekonomi politikaları ve ekonominin geneli üzerindeki etkileri.

İŞL T104 Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0)
Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı, Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri, Tedarik Zincirlerinde Rekabet Avantajının Elde Edilmesi, Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlaması, Tedarik Zincirinde Belirsizlik ve Ölçek Ekonomisinin Yönetilmesi, Tedarik Zincirinde Şebeke Tasarımı, Tedarik Zincirinde Operasyonel Konular, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi.

İŞL T105 Türk Vergi Sistemi (3+0)
Vergi sisteminin esasları, gelir vergisi, vergi hukuku, ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, gayrimenkul sermaye kazancı, menkul sermaye kazancı, serbest meslek kazançları, sair kazançlar ve iratlarda vergi hesaplaması, katma değer vergisi, kurumlar vergisi ve matrah tespiti, kurum kazancının beyanı, verginin tarhı ve ödenmesi.

İŞL T106 Dış Ticaret Semineri I (3+0)
Öğrenci ve danışmanın belirlediği bir konuyu öğrencinin hazırlayarak sunum yapması.

İŞL M151 Global İşletmeler(3+0)

Küresel boyutta faaliyet gösteren işletmelerin başarılı olabilmeleri için çevresel faktörlerin yanı sıra uluslararası pazarlara giriş, ödeme-teslim şekilleri ve uluslararası pazarlama stratejileri açıklanacaktır.

II.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İŞL M211 Stratejik Yönetim (3+0)
Strateji ve strateji ile ilgili kavramların tanımı, stratejinin özellik ve faydaları, birincil ve ikincil çevre analizleri, işletmenin iç analizi, işletme ve stratejik iş birimlerinin izleyebilecekleri stratejik alternatif türleri, strateji ve örgütsel yapı, strateji ve liderlik ile örgüt kültürü ve stratejisi, dış çevre ve iç kaynak analizi.

İŞL Y212 Pazarlama İletişimi (3+0)
İletişim, pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı, tutundurmanın rolü, tutundurma ve iletişim süreci, tutundurmanın fonksiyonları, tutundurma karması: reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış geliştirme.

İŞL M213 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar (3+0)
Pazarlama bilgi sistemleri, uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, hizmet pazarlaması, pazarlama iletişimi, ilişki pazarlaması, pazarlama paradigmaları ve marka yönetimi gibi pazarlama yönetimini yakından ilgilendiren konulardaki yeni gelişmelerin incelenmesi.

İŞL M215 Satış Yönetimi (3+0)
Satış ve satış yönetimine giriş, satış yönetimi fonksiyonları, satış ve stratejik planlama, kişisel satış, müşteri ilişkileri yönetimi, satış süreci, potansiyel müşteriler ve satış tahminleri, organizasyon ve bölge yönetimi, satışçıların seçimi ve işe alımı, satış eğitimi, satışçıların motivasyonu ve liderlik, satış gücü ücretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, satış performansının değerlendirilmesi, satışçılara koçluk yapılması, satışçıların kontrolü ve saha denetimi, canlandırma ve uygulama çalışmaları.

İŞL M216 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3+0)
Müşteri ilişkileri yönetimi tanımı, ilişki pazarlaması, hizmet pazarlaması, müşteri hizmeti, müşteri ilişkileri stratejileri, uzun dönemli müşteri ilişkileri geliştirme, müşteri odaklı rekabet, müşteri odaklı iletişim kanalları, Türkiye ve dünyadan başarılı müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları.

İŞL M204 Portföy Yönetimi (3+0)
Yatırım, tarihçesi ve temel kavramlar, finansal piyasalar ve araçlar, menkul kıymet işlemleri, yatırımcılar ve yatırım işlemleri, risk ve getiri, etkin çeşitlendirme, sermaye varlık fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama teorisi, bono fiyatlaması ve getirisi, hisse senedi değerleme, opsiyon sözleşmeleri, future sözleşmeleri.

İŞL M205 Finansal Türevler (3+0)
Finansal türev ürünleri, finansal piyasalar ve vadeli piyasalara giriş, risk kavramı, türleri ve yönetimi, döviz nakit piyasasının gelişimi ve işleyişi, vadeli sözleşmeler ve vadeli işlemler piyasası, forward piyasa işlemleri, döviz vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve opsiyon değerleme modelleri, swap sözleşmeleri, Türkiye’de vadeli piyasa işlemleri, gelişimi ve vadeli işlemler borsaları.

İŞL M206 İleri Denetim (3+0)
Denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve hesaplar bazında denetim çalışmaları, denetim standartları (IFAC), iç kontrol sisteminin incelenmesi, nakit denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi, maddi varlıkların denetimi, yatırımların denetimi, borçların denetimi, gelirlerin ve giderlerin denetimi, kontrol ve denetim arasındaki farkların incelenmesi.

İŞL M219 Yönetim Muhasebesi (3+0)
İşletmelerde finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin temel kavramları, maliyet-hacim-kar ilişkileri, maliyet sistemleri, karar almada kullanılan maliyet ve gelir inceleme yöntemleri, standart maliyetler ve esnek bütçe uygulamaları, planlama, denetim ve başarı değerlendirilmesinde yönetim muhasebesi.

İŞL M209 Aile İşletmeleri (3+0)
Aile işletmeleri, aile işletmelerinde kurumsallaşma sürecinin temel gerekleri, aile işletmelerinin yönetim yapısı, aile işletmeleri ve kurumsallaşmaya yönelik sorunlar, aile işletmelerinde kurumsallaşmanın önemi ve katkıları.

İŞL M203 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (3+0)
Yönetim düşüncesindeki klasik, neo-klasik ve modern sonrası gelişmeler, kaos teorisi, yığışım teorisi, popülasyon ekolojisi, öz yetkinliklere odaklanma stratejisi (outsourcing), şebeke organizasyon, esnek örgütlenme yönetimi olarak takımlar, gücün veya sorumluluğun organizasyona yayılması; güçlendirme (impowerment), öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, yalın organizasyon, KAIZEN.

İŞL M208 Bilgi Sistemleri Yönetimi (3+0)
Bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, temelini teşkil eden bilgiye ulaşma, özetleme, saklama, ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, temel bilişim sistem ve teknolojilerinin analizi, bilişim sistemleri geliştirme yöntemleri, bilgisayar donanım, yazılım ve programları, yönetim bilişim sistemlerinin tasarımı, veri madenciliği, veri ambarları, karar destek sistemleri, bilişim sistemleri güvenliği ve kontrolü.

İŞL M218 Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi (3+0)
Küresel ekonomik dönüşüm ve iktisat politikalarının kavramsal içeriği ve teorik temelleri, küreselleşmenin tarihsel gelişimi ve küreselleşme olgusu, ekonomilerin küreselleşme süreci, küreselleşmenin ulus, devlet ve ekonomisi üzerindeki etkileri, küreselleşme ile ulus devletin ekonomi politikalarının karar alma süreçlerinden uygulamasına kadar olan dönüşüm, küresel ekonomik dönüşümün dünya ekonomisine yansımaları ve Türkiye Ekonomisi’nde yaşanan küresel değişimin incelenmesi.

İŞL M210 Rekabet Hukuku (3+0)
Rekabetin tanımı, rekabet ile ilgili teoriler, Rekabet Hukuku'nun genel ilkeleri, temel hükümler, bağışıklıklar, birleşme ve devralma, Rekabet Kurumu Örgütü, Rekabet Kurulu, Rekabet Kurulu kararlarının denetimi.

İŞL M220 İcra ve İflas Hukuku (3+0)
İcra ve iflas hukukuna giriş, cebri icra hukuku, icra teşkilatı, şikayet, taraflar, takibe giriş, genel haciz yoluyla takip, takip talebi, haciz dolayısıyla istihkak davaları, ödeme emri, itiraz, itirazın kaldırılması, takibin iptali, menfi tesbit ve istirdat davaları, haciz, cebri satış, paraya çevirme, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip; kiralanan gayrimenkullerin ilamsız tahliyesi, ilanlı icra; rehnin parayı çevrilmesi yoluyla takip ve ihtiyati haciz.

İŞL M221 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II (3+0)
Bilimin tanımı, bilimsel araştırmanın tanımı, paradigma, teori, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel rapor hazırlama ve araştırma projesi hazırlanması.

İŞL T201 Lojistik (3+0)
Lojistiğin tanımı, lojistik sektörünün Türkiye’de ve Dünya’da doğuşu ve gelişimi, amaçları, faaliyetleri, kara-deniz-hava-demiryolu taşımacılığı, gümrük ve sigortalama, sektörde yaşanan eksikliklerin irdelenmesi.

İŞL T202 Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku (3+0)
Uluslararası ticaret ve yatırım sistemlerini çevreleyen politik, ekonomik, yasal ve kurumsal konular ve sorunlar; karar alma ilkeleri ve mekanizmaları; uluslararası ticaret ve yatırımlarla ilgili temel konular: Doha Turu, NAFTA, EU, ASEAN ve MERCOSUR gibi bölgesel ticaret anlaşmaları, çevre ve çalışma standartları; Dünya Ticaret Örgütü’nde pazara giriş, hizmetler, tarım, ticaretle ilişkili fikri mülkiyet hakları, adil ticaret, koruma mekanizmaları ve anlaşmazlıkların halli mekanizması kuralları

İŞL T203 Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri (3+0)
Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel temelleri, Ankara Antlaşması’nın imzalanması; hazırlık ve geçiş aşamalarında Türk siyasetinin temel dinamikleri; tam üyelik müzakereleri ve Türk siyasal sisteminin "Avrupalılaşması"; AB’ye ilişkin konularda ve tartışmalarda anahtar siyasal aktörlerin tavırları ve görüşleri; Türkiye-AB ilişkilerinde sivil aktörlerin artan rolü.

İŞL T204 Mesleki Yazışma Teknikleri (3+0)
Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil Yönünden Bölümleri İş Mektuplarının Yazılması Yazı Düzenleme ve Telefon Görüşmeleri İnternet Ortamında İngilizce Yazışma Teknikleri Uluslararası Ticari Kısaltmalar Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmalar Dış Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri Bankacılık Terimleri Ve Yazışmaları Akreditifli ödemeye ilişkin yazışmalar Vesaik Mukabili ödemeye ilişkin yazışmalar Diğer ödeme şekillerine ilişkin yazışmalar.

İŞL T205 Serbest Bölgeler ve Ticaret Anlaşmaları (3+0)
Serbest Bölge, Serbest Bölge Mevzuatı, Gümrük ve Gümrük İşlemleri, Gümrük Mevzuatı, Serbest Dolaşım, Serbest Dolaşım Rejimi.

İŞL T206 Dış Ticaret Semineri II (3+0)
Öğrenci ve danışmanın belirlediği bir konuyu öğrencinin hazırlayarak sunum yapması.



Yukarı