İktisat Tezli Yüksek Lisans Ders İçerikleri

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI TEZLİ İKTİSAT YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İKT Y201 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3+0)
Bilimin tanımı, bilimsel araştırmanın tanımı, paradigma, teori, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel rapor hazırlama ve araştırma projesi hazırlanması.

İKT Y203 İleri Mikro İktisat I (3+0)
İktisadi mesele, iktisadi analiz¸ kardinal fayda teorisi, ordinal fayda teorisi, değer paradoksu, tüketici dengesindeki değişmeler, üretim teknolojisi ve maliyetler, kısa dönem üretim fonksiyonu, uzun dönem üretim fonksiyonu, ikame esnekliği ve üretim fonksiyonları.

İKT Y205 İleri Makro İktisat I (3+0)
Hasıla, ekonomik büyüme, istihdam, işgücü ve işsizlik, enflasyon, faiz oranı, döviz kuru, dış ödemeler dengesi, ekonomi biliminde makro çözümleme, modelleme, dışsal ve içsel değişkenler, ekonomik çözümlemede dengeler, makro ekonomik çözümlemenin araçları, üretim fonksiyonu, ulusal gelir, ulusal gelirin ölçülmesi, ulusal gelir denge düzeyi ve değişimi, toplam planlanan harcama, mal piyasası dengesi, çarpan kavramı, mal piyasası dengesi.

İKT Y207 İleri Ekonometri I (3+0)
Zaman serisi analizi, durağanlık testleri, kukla değişken, eş anlı denklemler, öngörü, ARIMA teknikleri.

İKT Y209 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi (3+0)
Türkiye'nin coğrafi özellikleri, nüfusu ve dünya ekonomisindeki yeri, Türkiye’de emek piyasaları, ulusal gelir, büyüme ve kalkınma planları, Dünya’da ve Türkiye’de gelir dağılımı, Türkiye’de kamu harcamaları ve devlet borçları, Türkiye’de tarım sektöründeki gelişmeler, sorunlar ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Türkiye’de sanayi sektörü, enerji sektöründeki gelişmeler, gelir dağılımı, bölgesel farklılıklar, istikrar tedbirleri, yabancı sermaye yatırımları, Türkiye AB İlişkileri.

İKT Y211 Politik İktisadın Evrimi (3 +0)
Temel iktisadi düşünce okullarının tanımlanması, iktisadi düşünce ile ideoloji arasındaki ilişki, Klasik iktisadi çözümleme: Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Marksist iktisadi çözümleme, Keynesçi ve Neo-klasik iktisadi çözümleme, sermaye birikimi.

İKT Y213 Uluslararası Ekonomi Politikaları (3+0)
Dış ticaret politikası, amaçları, araçları, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, ödemeler bilançosu, dış ödeme açık – fazlası, dış ödemeler bilanço açıklarının nedenleri ve denkleştirme politikaları, sınırlı sermaye hareketliliğinde para ve maliye politikalarının dış ticaret üzerindeki etkilerinin IS - LM eğrileri yardımıyla analizi, uluslararası parasal ilişkiler, döviz piyasaları, kur dengesi.

İKT Y215 Sanayi Ekonomisi (3+0)
Ekonomik organizasyon, firma, endüstri, piyasa kavramları, yapı- davranış-performans, piyasa yapısı-ekonomik başarı ilişkisinde kullanılan modeller, firmalarda AR-GE, endüstri yapısını belirlemek için kullanılan yöntemler: yoğunlaşma indeksi yöntemi, talep ve maliyet yöntemi, ölçek ekonomileri yöntemi, farklı endüstri yapılarında firmalar: rekabet modeli, monopol modeli, monopson, monopolcü rekabet piyasası, oligopol, firmalar arasında rekabet ve işbirliği, kartel, firmalar arası anlaşmalar: oligopolistik koordinasyona yardımcı olan faktörler, firmalar arası anlaşmayı engelleyen faktörler, endüstride giriş ve çıkışlar, firmalarda piyasa gücüne göre fiyatlama: tüketici artığının ele geçirilmesi, fiyat farklılaştırması, zamanlararası fiyat farklılaştırması: çift yönlü tarife, birlikte veya paket halindeki satışlar, reklam, asimetrik bilgi ve piyasa, asimetrik bilgi.

İKT Y217 Uygulamalı Zaman Serisi Analizleri (3+0)
Zaman serilerini çözümlemede kullanılan doğrusal veya doğrusal dönüştürülebilen trend denklemlerini, zaman serilerini bileşenlere ayırma yöntemini, üstel düzgünleştirme yöntemlerini, regresyon analizini, AR, MA ve ARIMA modellerini ve indeksleri.

İKT Y219 Sermaye Piyasaları Analizleri (3+0)
Finansal yatırımın temel kavramları ve süreçler, sermaye piyasalarının yapısı ve işleyiş, sermaye piyasası araçları, Türk sermaye piyasası, risk ve getiri, portföy teorisi ve analiz, etkin piyasa hipotezi ve yatırımın değeri, finansal varlıkları değerleme modeli, hisse senedi değerleme, tahvil değerleme, temel analiz, portföy performansı değerleme.

İKT Y221 Bilgi ve Teknoloji (3+0)
Bilgi toplumu ve ekonomisinin temel karakteristikleri, sayısal uçurum ve sonuçları, bilgi faktörü ve iktisadi büyüme, Avrupa birliği bilgi toplumu politikaları, Türkiye’de bilgi toplumu politikaları, patent, yenilik ve sanayi sektörüne etkileri, patent yasaları ve yeniliğe etkileri, teknoloji transfer politikaları, kamu politikaları ve teknolojik gelişim, teknolojik gelişim ve istihdam üzerindeki etkileri, teknolojik gelişim ve çevre üzerindeki etkileri, uluslararası bilgi toplumu istatistikleri ve değerlendirme, yenilik ve rekabetçiliğe yönelik istatistikler çerçevesinde dünya ve Türkiye’deki trendlerin değerlendirilmesi.

İKT Y223 Banka ve Sigortacılık Uygulamaları I (3+0)
Finansal sistem içinde Türkiye’de bankacılık ve sigortacılık sistemleri ile bankacılığın yapı ve fonksiyonunun analiz edilmesi, ekonomideki fonları borç verenler ve borç alanlar arasında dağıtan finansal kurumlar ve piyasalar; para ve sermaye piyasalarındaki faaliyetler; finansal sistemin düzenlenmesinde kamu kesiminin rolü.

İKT Y225 Uluslararası Ticaret (3+0)
Uluslararası ticaret teorileri: emek verimliliği ve mutlak üstünlükler; kaynaklar ve ticaret; ticaret ve ekonomik büyüme; yeni dış ticaret teorileri; döviz kurları ve açık ekonomi.

İKT Y227 Kurumsal İktisat (3+0)
Eski Kurumsal İktisat (Original Institutional Economics) Teorileri, bu Okulunun Klasik İktisat Kuramına yönelik eleştirileri ve bu eleştirilerin dayandığı temeller, Yeni ve Eski Kurumsal İktisat yaklaşımları ve bunların nerelerde koşutluk gösterdiği ve hangi noktalarda birbirinden ayrıldığı.

İKT Y229 Sağlık Ekonomisi (3+0)
Sağlıkla ilgili piyasalara ait tarihsel ve güncel veriler, piyasa dengesi, sağlık hizmeti sisteminin işleyişi, sağlık hizmetleri finansmanında kamu veya özel sektörün rollerini ve sektörler arasındaki farklılıklar, sağlık hizmetleri endüstrisinde oluşan sorunları ve önerilen politikalar.

II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

SEM 200 Seminer (3+0)
Tez aşaması öncesinde, öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

İKT Y204 İleri Mikro İktisat II (3+0)
Tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları, faktör piyasası, genel denge ve etkinlik, piyasa başarısızlığı.

İKT Y206 İleri Makro İktisat II (3+0)
İktisadi okullar, üretim faktörleri piyasaları, dışa kapalı/açık ekonomi denge modelleri, tüketim, yatırım, kamu dengesi, para piyasası, borçlanma, ekonomik büyüme.

İKT Y208 İleri Ekonometri II (3+0)
Basit regresyon modelleri, çoklu regresyon modelleri, EKK yönteminin regresyon modellerine uygulanışı, EKK yönteminin varsayımları, T-Testleri, F-Testleri, doğrusal modele dönüştürülebilen modeller, yapay değişkenler ve uygulanması, etkileşim değişkenlerinin uygulanması, spesifikasyon hatalarının tespiti ve giderilmesi, en yüksek olabilirlilik tahmin yöntemi.

İKT Y210 Çağdaş İktisadi Akımlar (3+0)
Merkantilist öğreti, Liberal Öğreti: Fizyokrasi, Klasik Siyasal İktisat, Neo-klasik iktisat, Liberal öğretiye kısmi tepkiler: Tarihçi Okul, Kurumcu Okul, Modern Büyüme ve Kalkınma Teorileri.

İKT Y212 Büyüme Ve Kalkınma Teorileri (3+0)
Büyüme modellerinin analizi teknik değişim kavramı ve ölçülmesi, tarihsel süreç içinde yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve "bilim bazlı" endüstrilerin oluşumu, modern AR-GE sistemlerinin temel özellikleri ile kalkınma sürecinde teknolojinin yayılması uygulanması ve tekniklerin seçimi.

İKT Y214 Bölgesel İktisadi Kalkınma (3+0)
Bölge, bölgesel kalkınma, azgelişmişlik kavramlarının incelenmesi, ekonomide mekan kavramının incelenmesi, bölgesel farklılıkların nedenleri, gelişmiş bölgelerin özellikleri ve işletmelerde kuruluş yeri seçiminde rol oynayan unsurlar, Türkiye’de bölgesel gelişmişlik sorunu, Osmanlı döneminde ortaya çıkan bölgesel farklılıklar, bölgesel kalkınma politikalarının ilke ve amaçları, bölgesel kalkınma politikalarının araçları, Türkiye’de bölge kalkınma politikaları, Türkiye‘de bölge kalkınma politikalarının araçları, bölgesel kalkınma ve yerel yönetimler, köy ve kalkınma, Türkiye'de yeni sanayi merkezlerinin yaratılması, Bölgesel Kalkınma ajansları.

İKT Y216 Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi ( 3+0)
Doğal kaynakların sınırlılığı ve iktisadi gelişme, azgelişmişlik, yoksulluk ve mücadele politikaları, küreselleşme olgusu, dünyadaki sosyal ve iktisadi yapıdaki dönüşümler, zaman ve sınıf kavramı, küresel yasa ve yerel düzenler, ulusların eşitsizliği, küreselleşme ve yeni dünya düzeni, kapitalizmin küresel krizi, küresel yüzleşme, küresel krizden yeni emperyalizme, küreselleşme, demokrasi ve terörizm, dünyada petrol savaşları, petrol savaşlarında Türkiye’nin rolü.

İKT Y218 Finansal Ekonomik Analiz (3+0)
Finansal amaç ve fonksiyon, finansal analiz ve oran yöntemi, başabaş analizi, faaliyet ve finansman kaldıracı, finansal planlama, proforma bilanço, nakit bütçesi, fon akım tablosu, çalışma sermayesi, alacak yönetimi ve stok yönetimi. Yatırımın tanımı ve önemi, bileşik faiz ve bugünkü değer hesapları, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, yenileme yatırımları, yatırım projeleri ve risk analizi, finansman kaynakları, sermaye yapısı ve
oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi ve kar dağıtım politikası.

İKT Y220 İktisatta Yöntem (3+0)
Bilgi, bilgi türleri, bilim ve bilim felsefesi, Bilime pozitivist yaklaşımlar, pozitivist bilimin özellikleri, Bilime pozitivist ötesi yaklaşımlar, pozitivist ötesi filozoflar, Popper, Kuhn, Feyerabend, bilimsel araştırmanın aşamaları, tümevarım, tümden gelim, anket, gözlem, mülakat, içerik bilgileri, makale, çalışmanın başlığı, dili, önsöz, araştırmanın kısımları, giriş, sonuç ve bölümlerde yer alması gerek bilgiler, yazım kuralları, metin aktarmaları, doğrudan ve dolaylı aktarma, kaynak gösterme yöntemleri, geleneksel yöntem, kaynak gösterme yöntemleri, modern yöntem, kaynakçanın düzenlenmesi.

İKT Y222 Uygulamalı Panel Veri Analizi (3+0)
Ekonometrik yöntem, ekonometrik analiz teknikleri, ekonometrik veriler, zaman serileri, yatay kesit verileri, panel verileri, verilerde ekonometik sorunlar, panel verinin özellikleri, varsayımları, panel veri analizi, panel regresyon yöntemi, panel VAR yöntemi, panel eşbütünleşme analizi, panel nedensellik analizi.

İKT Y224 Enerji Politikaları (3+0)
Enerjiye bakış, tarih ve yer değişimi, ekonomik bir sektör olarak enerji, sürdürülebilir enerji gelişimi, enerji politikaları ve jeopolitika, enerji kaynakları ve dönüşümü, fosil yakıtlara giriş ve kömür ham petrol ve doğal gaz litosfer ve biyosfer, kökenli yenilebilir enerji kaynakları: jeotermal ve biyoyakıt, atmosfer kökenli yenilenebilir enerji kaynakları: güneş ve rüzgar, hidrosfer kökenli yenilenebilir enerji kaynakları: hidroelektrik, alternatif yenilenebilir enerji kaynakları: gaz hidratlar ve hidrojen, ve nükleer alternatif yenilenebilir enerji kaynakları: gaz hidratlar ve hidrojen, ve nükleer.

İKT Y226 Banka ve Sigorta Uygulamaları II (3+0)
Bankacılıkta fon yönetimi, yatırım analizi ve portföy yönetim, finans ve finansal analizin ilkeleri, sigorta hukuku ve düzenlemeleri, sigorta muhasebesi ve finansal yönetimi, sigorta ve finansal hizmetler sektöründe kurumsal strateji ve iş organizasyon, risk analizi ve modelleme, hasar yönetimi, kredi riski yönetimi, finansal türev ürünler, sigortacılıkta finansal yöntemler, finansal risk yönetimi, risk yönetiminde global perspektif, iş sürekliliği ve kriz yönetimi. İKT Y228 Davranışsal İktisat (3+0)
Davranışsal ve Deneysel İktisatta yöntem, psikolojik motifler ve ekonomik modeller arasındaki ilişki, iktisadi psikolojiyi kavramı, bireysel kararları açıklamakta davranışsal ve deneysel iktisadi yaklaşım ve teoriler.

TEZ 300-I TEZ(I.Yarıyıl) (0+0)
Tez çalışmasına ilişkin literatür tarama hazırlama konusunda gerekli bilgiyi sağlamak, literatür oluşturmak, kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerini öğretmek ve kullanmak.

TEZ 300-II TEZ(II.Yarıyıl)(0+0)
Tez çalışmasını yürütmek; literatürü güncel tutmak, uygulama aşamasını tamamlamak, uygulama sonuçlarını kavramak ve araştırma konusu hakkında öneriler geliştirmek.
 Yukarı