İktisat Tezli Yüksek Lisans Ders İçerikleri

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İKT Y501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTE MLERİ (3+0)

Bilimin tanımı, amaçları, bilimsel yöntemin ilkeleri, araştırma konusunun tespiti ve hazırlık aşaması, araştırma çeşitleri, kaynakların araştırılmasında kütüphaneler, bilgisayar ve internetin sunduğu yeni imkanlar ve anahtar sözcükler yardımıyla kaynak taraması yapılması, araştırma için önemli genel başvuru kaynakları, kaynakların bilimsellik düzeylerinin belirlenmesi ve okunup değerlendirilmesi, kaynakça kartları hazırlanması, not kartı hazırlanması, konu kaynakçası kartı hazırlanması, araştırmanın yazılması; üslup ve biçimsel koşullar, metin aktarmaları, dipnotların ve kaynakçanın yazılması, kaynak gösterme yöntemleri, e- kaynakların kullanımı, konuları incelenmektedir.

İKT Y503 İLERİ MİKROİKTİS AT I (3+0)

İktisadi mesele, iktisadi analiz¸ kardinal fayda teorisi, ordinal fayda teorisi, değer paradoksu, tüketici dengesindeki değişmeler, üretim teknolojisi ve maliyetler, kısa dönem üretim fonksiyonu, uzun dönem üretim fonksiyonu, ikame esnekliği ve üretim fonksiyonları.

İKT Y505 İLERİ MAKROİKTİ AT I (3+0)

Başlıca makro ekonomik büyüklükler; üretim ve ekonomik büyüme, istihdam, işgücü ve işsizlik, enflasyon, faiz oranı, döviz kuru, dış ödemeler dengesi incelenmekte, bununla birlikte ekonomi biliminde makro çözümleme, modelleme, dışsal ve içsel değişkenler, ekonomik çözümlemede dengeler, makro ekonomik çözümlemenin araçları, üretim fonksiyonu, ulusal gelir, ulusal gelirin ölçülmesi, ulusal gelir denge düzeyi ve değişimi, toplam planlanan harcama, mal piyasası dengesi, çarpan kavramı, toplam talep toplam arz dengesi, konuları ele alınmaktadır.

İKT Y507 İLERİ EKONOMETRİ I(3+0)

Zaman serisi, durağanlık, kukla değişken, eş anlı denklemler, öngörü, ARIMA teknikleri öğretilerek, iktisadi ilişkiler teorik ve uygulamalı olarak incelenmektedir.


İKT Y509 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ(3+0)

Türkiye'nin coğrafi özellikleri, nüfusu ve dünya ekonomisindeki yeri, Türkiye’de emek piyasaları, ulusal gelir, büyüme ve kalkınma planları, Dünya’da ve Türkiye’de gelir dağılımı,Türkiye’de kamu harcamaları ve devlet borçları, Türkiye’de tarım sektöründeki gelişmeler, sorunlar ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Türkiye’de sanayi sektörü, enerji sektöründeki gelişmeler, gelir dağılımı, bölgesel farklılıklar, istikrar tedbirleri, yabancı sermaye yatırımları, Türkiye AB İlişkileri, konuları incelenmektedir.

İKT Y 511 POLİTİK İKTİSADIN EVRİMİ (3 +0)

Temel iktisadi düşünce okullarının tanımlanması, iktisadi düşünce ile ideoloji arasındaki ilişki, Klasik iktisadi çözümleme: Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Marksist iktisadi çözümleme, Keynesçi ve Neo-klasik iktisadi çözümleme konuları ile sermaye birikimine yönelik çözümlemeleri üzerinde durulmaktadır.

İKT Y513 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİKALARI (3+0)

Dış ticaret politikası, amaçları, araçları, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, ödemeler bilançosu, dış ödeme açık – fazlası, dış ödemeler bilanço açıklarının nedenleri ve denkleştirme politikaları, sınırlı sermaye hareketliliğinde para ve maliye politikalarının dış ticaret üzerindeki etkilerinin IS - LM eğrileri yardımıyla analizi, uluslararası parasal ilişkiler, döviz piyasaları, kur dengesinin açıklanması konuları detayları olarak ele alınmaktadır.

İKT Y533 SANAYİ EKONOMİSİ (3+0)

Ekonomik organizasyon, firma, endüstri, piyasa kavramları, yapı- davranış-performans, piyasa yapısı-ekonomik başarı ilişkisinde kullanılan modeller, firmalarda AR-GE, endüstri yapısını belirlemek için kullanılan yöntemler: yoğunlaşma indeksi yöntemi, talep ve maliyet yöntemi, ölçek ekonomileri yöntemi, farklı endüstri yapılarında firmalar: rekabet modeli, monopol modeli, monopson, monopolcü rekabet piyasası, oligopol, firmalar arasında rekabet ve işbirliği, kartel, firmalar arası anlaşmalar: oligopolistik koordinasyona yardımcı olan faktörler, firmalar arası anlaşmayı engelleyen faktörler, endüstride giriş ve çıkışlar, firmalarda piyasa gücüne göre fiyatlama: tüketici artığının ele geçirilmesi, fiyat farklılaştırması, zamanlararası fiyat farklılaştırması: çift yönlü tarife, birlikte veya paket halindeki satışlar, reklam, asimetrik bilgi ve piyasa, asimetrik bilgi ile karşılaşılan sorunlar, asimetrik bilgi problemini gidermeye yardımcı yollar incelenmektedir.

 İKT Y517 UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ (3+0)

Zaman serilerini çözümlemede kullanılan doğrusal veya doğrusal dönüştürülebilen trend denklemlerini, zaman serilerini bileşenlere ayırma yöntemini, üstel düzgünleştirme yöntemlerini, regresyon analizini, AR, MA ve ARIMA modellerini ve indeksleri detaylı biçimde incelenmektedir.

İKT Y519 SERMAYE PİYASALARI ANALİZLERİ (3+0)

Finansal yatırımın temel kavramları ve süreçler, sermaye piyasalarının yapısı ve işleyiş, sermaye piyasası araçları, Türk sermaye piyasası, risk ve getiri, portföy teorisi ve analiz, etkin piyasa hipotezi ve yatırımın değeri, finansal varlıkları değerleme modeli, hisse senedi değerleme, tahvil değerleme, temel analiz, portföy performansı değerleme, konuları incelenmektedir.

İKT Y521 BİLGİ ve T EKNOLOJİ (3+0)

Bilgi toplumu ve ekonomisinin temel karakteristikleri, sayısal uçurum ve sonuçları, bilgi faktörü ve iktisadi büyüme, Avrupa birliği bilgi toplumu politikaları, Türkiye’de bilgi toplumu politikaları, patent, yenilik ve sanayi sektörüne etkileri, patent yasaları ve yeniliğe etkileri, teknoloji transfer politikaları, kamu politikaları ve teknolojik gelişim, teknolojik gelişim ve istihdam üzerindeki etkileri, teknolojik gelişim ve çevre üzerindeki etkileri, uluslararası bilgi toplumu istatistikleri ve değerlendirme, yenilik ve rekabetçiliğe yönelik istatistikler çerçevesinde dünya ve Türkiye’deki trendlerin değerlendirilmesi, konuları incelenmektedir.

İKT Y525 BANKA VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI I (3+0)

Finansal sistem içinde Türkiye’de bankacılık ve sigortacılık sistemleri ile bankacılığın yapı ve fonksiyonunun analiz edilmesi, ekonomideki fonları borç verenler ve borç alanlar arasında dağıtan finansal kurumlar ve piyasalar; para ve sermaye piyasalarındaki faaliyetler; finansal sistemin düzenlenmesinde kamu kesiminin rolü incelenmektedir.

İKT Y523 ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ (3+0)

Uluslararası ticaret teorileri: emek verimliliği ve mutlak üstünlükler; kaynaklar ve ticaret; ticaret ve ekonomik büyüme; yeni dış ticaret teorileri; döviz kurları ve açık ekonomi- makroiktisat, konuları incelenmektedir.

İKT Y529 TİCARİ İŞLET ME HUKUKU (3+0)

Ticari işletme kavramı, ticari işletme ile ilgili konular, tacir, ticarî işletme türleri, faiz, ticarî iş tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticarî defterler ve cari hesap, yeni Türk Ticaret Kanununun açıklanması, konuları incelenmektedir.

İKT Y531 GİRİŞİMCİLİK VE KOBİ YÖNETİMİ (3+0)

İşletme, girişimcilik ve yönetim kavramları, girişimciliğin temelleri ve gelişimi, ekonomik kalkınmada girişimciliğin rolü, girişimcilik türleri, girişimci özellikleri, kadın girişimci, dünya girişimcilik endeksleri ve yorumlanması, iş fikri alanlarının analizi, iş fikri kaynakları ve iş fikri bulma teknikleri, yaratıcılık, yenilik, pazarlama, üretim ve yönetim planları, aile işletmeleri ve girişimcilik konularının önemi incelenmektedir.

 

II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İKT Y502 ANABİLİM DALI SEMİNERİ (3+0)

Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması, konuları incelenmektedir.

İKT Y504 İLERİ MİKROİKTİSAT -II (3+0)

Tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları, faktör piyasası, genel denge ve etkinlik, piyasa başarısızlığı konuları incelenmektedir.

İKT Y506 İL E Rİ MA KROİ KT İS AT -II (3+0)

İktisadi okullar ve genel denge modelleri, üretim faktörleri piyasaları, dışa açık ekonomi toplam arz-toplam talep modeli, tüketim, yatırım, ekonomik dengesizlikler, para talebi, para arzı, bütçe açıkları, hükümet borçları, dış borçlanma, büyüme, konuları ele alınmaktadır.

İKT Y508 İLERİ EKONOMETRİ II (3+0)

Basit regresyon modelleri, çoklu regresyon modelleri, EKK yönteminin regresyon modellerine uygulanışı, EKK yönteminin varsayımları, T-Testleri, F-Testleri, doğrusal modele dönüştürülebilen modeller, yapay değişkenler ve uygulanması, etkileşim değişkenlerinin uygulanması, spesifikasyon hatalarının tespiti ve giderilmesi, en yüksek olabilirlilik tahmin yöntemi detaylı biçimde işlenmektedir.

İKT Y510 ÇAĞDAŞ İKTİSADİ AKIMLAR (3+0)

Merkantilist öğreti, Liberal Öğreti: Fizyokrasi, Klasik Siyasal İktisat, Neo-klasik iktisat, Liberal öğretiye kısmi tepkiler: Tarihçi Okul, Kurumcu Okul, Modern Büyüme ve Kalkınma Teorileri (Schumpeter, Nurkse, Myrdal) konuları incelenmektedir.

İKT Y512 YENİ BÜYÜME ve KALKINMA TEORİLERİ (3+0)

Büyüme modellerinin analizi teknik değişim kavramı ve ölçülmesi, tarihsel süreç içinde yeni teknolojilerin ortaya çıkması ve "bilim bazlı" endüstrilerin oluşumu, modern AR-GE sistemlerinin temel özellikleri ile kalkınma sürecinde teknolojinin yayılması uygulanması ve tekniklerin seçimi konuları ele alınmaktadır.

İKT Y514 BÖLGESEL İKTİSADİ KALKINMA (3+0)

Bölge, bölgesel kalkınma, azgelişmişlik kavramlarının incelenmesi, ekonomide mekan kavramının incelenmesi, bölgesel farklılıkların nedenleri, gelişmiş bölgelerin özellikleri ve işletmelerde kuruluş yeri seçiminde rol oynayan unsurlar, Türkiye’de bölgesel gelişmişlik sorunu, Osmanlı döneminde ortaya çıkan bölgesel farklılıklar, bölgesel kalkınma politikalarının ilke ve amaçları, bölgesel kalkınma politikalarının araçları, Türkiye’de bölge kalkınma politikaları, Türkiye‘de bölge kalkınma politikalarının araçları, bölgesel kalkınma ve yerel yönetimler, köy ve kalkınma, Türkiye'de yeni sanayi merkezlerinin yaratılması, Bölgesel Kalkınma ajansları, konuları incelenmektedir.

İKT Y516 DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESELLEŞME ( 3+0)

Doğal kaynakların sınırlılığı ve iktisadi gelişme, azgelişmişlik, yoksulluk ve mücadele politikaları, küreselleşme olgusu, dünyadaki sosyal ve iktisadi yapıdaki dönüşümler, zaman ve sınıf kavramı, küresel yasa ve yerel düzenler, ulusların eşitsizliği, küreselleşme ve yeni dünya düzeni, kapitalizmin küresel krizi, küresel yüzleşme, küresel krizden yeni emperyalizme, küreselleşme, demokrasi ve terörizm, dünyada petrol savaşları, petrol savaşlarında Türkiye’nin rolü incelenmektedir.

İKT Y518 FİNANSAL EKONOMİK ANALİZ (3+0)

Finansal amaç ve fonksiyon, finansal analiz ve oran yöntemi, başabaş analizi, faaliyet ve finansman kaldıracı, finansal planlama, proforma bilanço, nakit bütçesi, fon akım tablosu, çalışma sermayesi, alacak yönetimi ve stok yönetimi. Yatırımın tanımı ve önemi, bileşik faiz ve bugünkü değer hesapları, yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri, yenileme yatırımları, yatırım projeleri ve risk analizi, finansman kaynakları, sermaye yapısı ve
oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi ve kar dağıtım politikası ele alınıp detaylı olarak incelenmektedir.

İKT Y520 İKTİSATTA YÖNTEM (3+0)

Bilgi, bilgi türleri, bilim ve bilim felsefesi, Bilime pozitivist yaklaşımlar, pozitivist bilimin özellikleri, Bilime pozitivist ötesi yaklaşımlar, pozitivist ötesi filozoflar, Popper, Kuhn, Feyerabend, bilimsel araştırmanın aşamaları, tümevarım, tümden gelim, anket, gözlem, mülakat, içerik bilgileri, makale, çalışmanın başlığı, dili, önsöz, araştırmanın kısımları, giriş, sonuç ve bölümlerde yer alması gerek bilgiler, yazım kuralları, metin aktarmaları, doğrudan ve dolaylı aktarma, kaynak gösterme yöntemleri, geleneksel yöntem, kaynak gösterme yöntemleri, modern yöntem, kaynakçanın düzenlenmesi ve genel değerlendirme konuları incelenmektedir.

İKT Y522 UYGULAMALI PANEL VERİ ANALİZİ (3+0)

Ekonometrik yöntem, ekonometrik analiz teknikleri, ekonometrik veriler, zaman serileri, yatay kesit verileri, panel verileri, verilerde ekonometik sorunlar, panel verinin özellikleri, varsayımları, panel veri analizi, panel regresyon yöntemi, panel VAR yöntemi, panel eşbütünleşme analizi, panel nedensellik analizi incelenmektedir.

İKT Y524 ENERJİ POLİTİKALARI (3+0)

Enerjiye bakış, tarih ve yer değişimi, ekonomik bir sektör olarak enerji, sürdürülebilir enerji gelişimi, enerji politikaları ve jeopolitika, enerji kaynakları ve dönüşümü, fosil yakıtlara giriş ve kömür ham petrol ve doğal gaz litosfer ve biyosfer, kökenli yenilebilir enerji kaynakları: jeotermal ve biyoyakıt, atmosfer kökenli yenilenebilir enerji kaynakları: güneş ve rüzgar, hidrosfer kökenli yenilenebilir enerji kaynakları: hidroelektrik, alternatif yenilenebilir enerji kaynakları: gaz hidratlar ve hidrojen, ve nükleer alternatif yenilenebilir enerji kaynakları: gaz hidratlar ve hidrojen, ve nükleer konuları ele alınmaktadır.

İKT Y526 BANKA VE SİGORTA UYGULAM ALARI II (3+0)

Bankacılıkta fon yönetimi, yatırım analizi ve portföy yönetim, finans ve finansal analizin ilkeleri, sigorta hukuku ve düzenlemeleri, sigorta muhasebesi ve finansal yönetimi, sigorta ve finansal hizmetler sektöründe kurumsal strateji ve iş organizasyon, risk analizi ve modelleme, hasar yönetimi, kredi riski yönetimi, finansal türev ürünler, sigortacılıkta finansal yöntemler, finansal risk yönetimi, risk yönetiminde global perspektif, iş sürekliliği ve kriz yönetimi konuları incelenmektedir.

İKT Y528 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI (3+0)

Ticaret politikasının araçları, serbest ticaret ve etkinlik, serbest ticaret karşıtları, gelir dağılımı ve ticaret politikası, uluslararası anlaşmalar ve ticaret politikası, gelişmekte olan ülkelerin ticaret politikaları, teknoloji ve dışsallıklar, eksik rekabet ve stratejik ticaret politikası, küreselleşme ve düşük ücret politikaları; uluslararası para sistemi, açık ekonomide makroekonomik politika hedefleri, serbest ve sabit kur sisteminde makroekonomik politikalar, küresel sermaye piyasaları ve ticaret kazançları, dünya ekonomisinde büyüme, krizler ve reformlar, konuları incelenmektedir.Yukarı