İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İŞL Y121 İşletme Yönetimi ve Uygulamaları (3+0)
İşletme yönetimi kavramı, yönetim sistemleri ve ilgili olduğu dış çevre, işletmenin kuruluşu, yönetimin yapısı, yönetimin temel fonksiyonları, üretim, pazarlama, planlama, finansman, diğer güncel konular ve insan kaynakları yönetimi.

İŞL Y109 Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi (3+0)
İşletme, girişimcilik ve yönetim kavramları, girişimciliğin temelleri ve gelişimi, ekonomik kalkınmada girişimciliğin rolü, girişimcilik türleri, girişimci özellikleri, kadın girişimci, dünya girişimcilik endeksleri ve yorumlanması, iş fikri alanlarının analizi, iş fikri kaynakları ve iş fikri bulma teknikleri, yaratıcılık, yenilik, pazarlama, üretim ve yönetim planları, aile işletmeleri ve girişimcilik konularının önemi.

İŞL Y128 Pazarlama Yönetimi ve Taktikleri (3+0)
Pazarlama ve pazarlama yönetimi kavramları, pazarlama planlaması, pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, endüstriyel pazarlama ve alıcı davranışları, pazar analizi, talep tahmini, pazar bölümleme, hedef pazar seçimi, ürün planlama ve geliştirme, işletmelerde fiyat ve fiyat politikaları, pazarlama kanalları ve fiziksel dağıtım, perakendecilik ve toptancılık, tutundurma kararları, kişisel satış ve satış yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama, pazarlamada yeni gelişmeler ve uygulamalar.

İŞL Y113 Küresel Pazarlama (3+0)
Küresel pazarlama kavramı, uluslararası pazarlama, küresel ekonomik çevre, küresel ticari çevre, sosyal ve kültürel çevre, küresel bilgi sistemleri ve piyasa araştırmaları, ürün kararları, fiyatlama kararları, küresel pazarlama kanalları ve fiziki dağıtım, küresel pazarlama iletişim kararları, küresel pazarlamanın liderliği, organizasyonu ve kontrol edilmesi.

İŞL Y114 Tüketici Davranış Analizi (3+0)
Tüketici davranışının tanımlanması, tüketici, müşteri, ticari müşteri kavramları, tüketici satın alma modeli, pazarlama karması elemanları, psikolojik etkiler, sosyo-kültürel etkiler ve tüketici satın alma karar süreci, konu ile ilgili araştırma ve örnekler.

İŞL Y117 Sosyal Medya Pazarlaması (3+0)
Sosyal medyada içerik yaratmak ve ifade geliştirmek, sosyal medya pazarı için temel bir sosyal medya, haber üretimi, eleştiri, katılım, anekdotlar, sosyal medya mecraları, sosyal medya ölçümleri, sosyal medya etkinliği, sosyal medya yönetimi.

İŞL Y132 Marka Yönetimi(3+0)
Marka, marka değeri, marka yönetimi, marka tanınırlılığı, marka hatırlanırlılığı, marka imajı, marka sadakati.

İŞL Y133Finansal Yönetimde Güncel Gelişmeler (3+0)
Kur riskinin yönetilmesi, global piyasalardaki risk ölçülmesi, döviz piyasası işlemleri, emtia piyasası işlemleri(altın-gümüş-petrol), faiz-parite ilişkisi, piyasalar arası analiz, ulusal ve uluslararası merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmeleri ve fiyatlara etkisi; örnek olay uygulamaları.

İŞL Y124 Sermaye Piyasaları (3+0)
Piyasalar arasında kısa, orta ve uzun vadeli sermaye akımlarının incelenmesi, fon talep edenler ve mali yatırımcılar açısından en uygun koşullu piyasaların bulunması, enflâsyon, kurlar ve faiz oranları arasındaki paritelerin incelenmesi, kur ve ülke riski konularında alınabilecek önlemlerin incelenmesi, başlıca mali kurumların tanıtılması.

İŞL Y123 Finansal Analiz ve Uygulamaları (3+0)
İşletmelerin finansal tabloları, oran analizi, karşılaştırmalı tablolar analizi, yüzde yöntemi analizi, yatay analiz, dikey analiz, trend analizi, işletmelerde planlama ihtiyacı, bütçe, proforma mali tabloların analizi, raporlama.

İŞL Y125 Uluslararası Muhasebe (3+0)
Ülkelerdeki farklı muhasebe uygulamaları hem uluslararası faaliyette bulunan işletmeler hem yatırımcılar hem de muhasebeciler için sorun yaratmakta ve uluslararası boyutta standartlaşma gereksinimi doğurmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarını anlayabilmesi amacıyla finansal tabloların hazırlanması ve sunulması esaslarına ilişkin kavramsal çerçeve ele alınacaktır. Stoklar, nakit akış tablosu, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının ilk uygulamaları.


İŞL Y134 İhtisas Muhasebesi(3+0)
Banka, sigorta, inşaat, turizm gibi özellik taşıyan alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebe uygulamalarının esasları.

İŞL Y127 Üretim Yönetimi ve Proses Kontrol (3+0)
İşletmenin politikalarına göre kapasite ve talep dengesini optimum kılabilmek amacıyla üretim planlarının hazırlanması ve üretim faaliyetleri, ana üretim çizelgelemesi, dağıtım ihtiyaç planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, malzeme kaynak planlaması, kapasite ihtiyaç planlaması, üretim faaliyet kontrolü ve performans ölçümlemesi, üretim sistemleri, üretim yönetimi kararları, üretim teknolojileri ve teknoloji seçimi, fabrika düzeni ve makine-ekipman yerleştirme, montaj hattı dengelemesi, kapasite planlaması, lojistik, toplam kalite yönetimi, depo yönetimi.

İŞL Y135 İnsan Kaynakları Uygulamaları(3+0)
İnsan kaynakları biriminin planlaması, personel seçimi ve istihdamı, personel eğitimi ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışan etkinliği, kariyer geliştirme, performans değerlendirmesi, motivasyon, iletişim, ücret politikaları.

İŞL Y136 Karar Verme Yöntemleri(3+0)
Karar verme problemleri, karar verme süreci, fayda teorisi, belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme, sayısal karar verme, oyun teorisi, bilgisayar destekli karar verme, bilgisayar destekli problem çözme, ve simülasyon.

İŞL Y106 Ticari İşletme Hukuku (3+0)
Ticarî işletme kavramı, ticari işletme ile ilgili konular, tacir, ticarî işletme türleri, faiz, ticarî iş tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticarî defterler ve carî hesap, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun açıklanması.

İŞL Y137 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I (3+0)
Bilimin tanımı, bilimsel araştırmanın tanımı, paradigma, teori, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel rapor hazırlama ve araştırma projesi hazırlanması.

İŞL Y151 Global İşletmeler (3+0)

 

Küresel boyutta faaliyet gösteren işletmelerin başarılı olabilmeleri için çevresel faktörlerin yanı sıra uluslararası pazarlara giriş, ödeme-teslim şekilleri ve uluslararası pazarlama stratejileri açıklanacaktır.

II.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

İŞL Y221 Stratejik Yönetim (3+0)
Strateji ve strateji ile ilgili kavramların tanımı, stratejinin özellik ve faydaları, birincil ve ikincil çevre analizleri, işletmenin iç analizi, işletme ve stratejik iş birimlerinin izleyebilecekleri stratejik alternatif türleri, strateji ve örgütsel yapı, strateji ve liderlik ile örgüt kültürü ve stratejisi, dış çevre ve iç kaynak analizi.

İŞL Y212 Pazarlama İletişimi (3+0)
İletişim, pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı, tutundurmanın rolü, tutundurma ve iletişim süreci, tutundurmanın fonksiyonları, tutundurma karması: reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış geliştirme.

İŞL Y212 Pazarlama İletişimi (3+0)
İletişim, pazarlama iletişimi, bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı, tutundurmanın rolü, tutundurma ve iletişim süreci, tutundurmanın fonksiyonları, tutundurma karması: reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, satış geliştirme.

İŞL Y224 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları (3+0)
Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama araştırması, pazarlama araştırma süreci, verilerin hazırlanması ve düzeltilmesi, özel örnekleme uygulamaları, hipotez testleri, özel ölçek uygulamaları, pazarlama araştırmalarında kullanılan tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, diskriminant analizi, faktör analizi, kümeleme analizi, varyans analizleri, araştırma raporu yazımının temel ilkeleri ve teknikleri.

İŞL Y215 Satış Yönetimi (3+0)
Satış ve satış yönetimine giriş, satış yönetimi fonksiyonları, satış ve stratejik planlama, kişisel satış, müşteri ilişkileri yönetimi, satış süreci, potansiyel müşteriler ve satış tahminleri, organizasyon ve bölge yönetimi, satışçıların seçimi ve işe alımı, satış eğitimi, satışçıların motivasyonu ve liderlik, satış gücü ücretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, satış performansının değerlendirilmesi, satışçılara koçluk yapılması, satışçıların kontrolü ve saha denetimi, canlandırma ve uygulama çalışmaları.

İŞL Y216 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3+0)
Müşteri ilişkileri yönetimi tanımı, ilişki pazarlaması, hizmet pazarlaması, müşteri hizmeti, müşteri ilişkileri stratejileri, uzun dönemli müşteri ilişkileri geliştirme, müşteri odaklı rekabet, müşteri odaklı iletişim kanalları, Türkiye ve dünyadan başarılı müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları.

İŞL Y204 Portföy Yönetimi (3+0)
Yatırım, tarihçesi ve temel kavramlar, finansal piyasalar ve araçlar, menkul kıymet işlemleri, yatırımcılar ve yatırım işlemleri, risk ve getiri, etkin çeşitlendirme, sermaye varlık fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama teorisi, bono fiyatlaması ve getirisi, hisse senedi değerleme, opsiyon sözleşmeleri, future sözleşmeleri.

İŞL Y205 Finansal Türevler (3+0)
Finansal türev ürünleri, finansal piyasalar ve vadeli piyasalara giriş, risk kavramı, türleri ve yönetimi, döviz nakit piyasasının gelişimi ve işleyişi, vadeli sözleşmeler ve vadeli işlemler piyasası, forward piyasa işlemleri, döviz vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve opsiyon değerleme modelleri, swap sözleşmeleri, Türkiye’de vadeli piyasa işlemleri, gelişimi ve vadeli işlemler borsaları.

İŞL Y220 İleri Denetim (3+0)
Denetimin tanımı, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, iç kontrol sisteminin incelenmesi ve hesaplar bazında denetim çalışmaları, denetim standartları (IFAC), iç kontrol sisteminin incelenmesi, nakit denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi, maddi varlıkların denetimi, yatırımların denetimi, borçların denetimi, gelirlerin ve giderlerin denetimi, kontrol ve denetim arasındaki farkların incelenmesi.

İŞLY 227 Yönetim Muhasebesi (3+0)
İşletmelerde finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesinin temel kavramları, maliyet-hacim-kar ilişkileri, maliyet sistemleri, karar almada kullanılan maliyet ve gelir inceleme yöntemleri, standart maliyetler ve esnek bütçe uygulamaları, planlama, denetim ve başarı değerlendirilmesinde yönetim muhasebesi.

 İŞL Y209 Aile İşletmeleri (3+0)
Aile işletmeleri, aile işletmelerinde kurumsallaşma sürecinin temel gerekleri, aile işletmelerinin yönetim yapısı, aile işletmeleri ve kurumsallaşmaya yönelik sorunlar, aile işletmelerinde kurumsallaşmanın önemi ve katkıları.

İŞL Y 203 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (3+0)
Planlama, örgütleme, yöneltme ve denetlemenin yönetim sürecini çevreleyen faktörler, gruplar ve takım çalışması, sorun çözme-karar verme, güdüleme, iletişim, çatışma yönetimi gibi yönetsel beceriler, örgüt kuramı, örgüt yapısı, örgüt kültürü, örgütsel değişim.

İŞL Y228 Bilgi Sistemleri Yönetimi(3+0)
İşletme verilerinin işlenmesi, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller ile tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

İŞL Y225 Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi (3+0)
Küresel ekonomik dönüşüm ve iktisat politikalarının kavramsal içeriği ve teorik temelleri, küreselleşmenin tarihsel gelişimi ve küreselleşme olgusu, ekonomilerin küreselleşme süreci, küreselleşmenin ulus, devlet ve ekonomisi üzerindeki etkileri, küreselleşme ile ulus devletin ekonomi politikalarının karar alma süreçlerinden uygulamasına kadar olan dönüşüm, küresel ekonomik dönüşümün dünya ekonomisine yansımaları ve Türkiye Ekonomisi’nde yaşanan küresel değişimin incelenmesi.

İŞL Y222 Rekabet Hukuku (3+0)
Rekabetin tanımı, rekabet ile ilgili teoriler, Rekabet Hukuku'nun genel ilkeleri, temel hükümler, bağışıklıklar, birleşme ve devralma, Rekabet Kurumu Örgütü, Rekabet Kurulu, Rekabet Kurulu kararlarının denetimi.

İŞL M220 İcra ve İflas Hukuku (3+0)
İcra ve iflas hukukuna giriş, cebri icra hukuku, icra teşkilatı, şikayet, taraflar, takibe giriş, genel haciz yoluyla takip, takip talebi, haciz dolayısıyla istihkak davaları, ödeme emri, itiraz, itirazın kaldırılması, takibin iptali, menfi tesbit ve istirdat davaları, haciz, cebri satış, paraya çevirme, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip; kiralanan gayrimenkullerin ilamsız tahliyesi, ilanlı icra; rehnin parayı çevrilmesi yoluyla takip ve ihtiyati haciz.

İŞL Y229 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II (3+0)
Bilimin tanımı, bilimsel araştırmanın tanımı, paradigma, teori, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel rapor hazırlama ve araştırma projesi hazırlanması.

 Yukarı